Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Экологиялык мониторинг департаменти

Экологиялык мониторинг департаменти

Департаменттин Максаты

Департаменттин ишинин максаты айлана-чөйрөнүн булганышына экологиялык мониторинг жүргүзүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу болуп саналат.
                                                                                          Департаменттин Милдеттери
Департаменттин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат::
 - айлана-чөйрөнүн объектилеринин антропогендик таасирден булганышына изилдөө жүргүзүү (химиялык анализ, инструменталдык ченөөлөр) ;
 - курчап турган чөйрөнүн компоненттеринин, табигый экологиялык системалардын абалын, аларда болуп жаткан процесстерди, кубулуштарды, өзгөрүүлөрдү баалоо;
- айлана-чөйрөнүн объекттеринин маалыматтарын сактоо, иштеп чыгуу (жалпылоо, системалаштыруу) ;
- табигый жана (же) антропогендик факторлордун таасири астында айлана-чөйрөнүн абалынын өзгөрүшүн өз убагында аныктоо максатында алынган маалыматтарды талдоо, бул өзгөрүүлөрдү баалоо;
- мамлекеттик бийлик органдарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын,жарандарды жана юридикалык жактарды айлана-чөйрөнүн абалы жөнүндө маалымат менен камсыз кылуу;
- көмүрдүн сапатын аныктоо.

                                                                                  Департаменттин Функциялары
Департамент төмөнкү функцияларды аткарат:
1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялар:
- айлана-чөйрөнүн булганышына мониторинг жүргүзүүнү уюштурат жана ишке ашырат;
- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарына ылайык чарбакер субъекттерди текшерүүгө катышат;
- айлана-чөйрөнүн компоненттеринин булганышына, көмүрдүн сапатына баа берүүнү жана талдоону жана өз компетенциясынын чегинде чечим кабыл алуу үчүн мамлекеттик органдарга жана чарбакер субъекттерге маалымат берүүнү жүргүзүү;
- чарбалык иштин таасири жөнүндө мамлекеттик маалыматтар базасын түзөт;
ишке ашыруу, маалыматтарды талдоо жана кызыкдар жактарга жана уюмдарга маалымат берүү;
- Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча эл аралык келишимдердин долбоорлорун иштеп чыгууга катышат;
- экологиялык мониторинг маселелери боюнча ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга катышат;
-долбоорлорду жана бизнес-пландарды, комплекстүү программаларды иштеп чыгууга катышат;

- экологиялык мониторинг жөнүндө маалыматтык-маалымдама материалдарды иштеп чыгат жана таратат;
- Экологиялык мониторинг маселелери боюнча чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын иликтейт жана аны Департаменттин ишинде колдонот;
- илимий-изилдөө иштерин жүргүзөт;
2) жөнгө салуу функциялары:
-өзүнүн кызматкерлерин эксперт катары экологиялык-аналитикалык лабораторияларды аккредитациялоо жол-жоболоруна жөнөтөт;
- коргоо жаатындагы улуттук стандарттарды макулдашууга катышат
айлана-чөйрөнү коргоо;
3) кызмат көрсөтүү функциялары:
- уюмдарга жана жарандарга өз иш чөйрөсүндө кызмат көрсөтөт, анын ичинде акы төлөөнүн негизинде;
- келишимдик негизде уюмдардын табыштамалары боюнча илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүгө көмөк көрсөтөт;
4) колдоо функциялары:
- өз компетенциясынын чегинде мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, эл аралык жана өкмөттүк эмес уюмдар, коомчулук менен кызматташтыкты жүзөгө ашырат;
- аймактык башкармалыктардын экологиялык мониторинг бөлүмдөрүн материалдык-техникалык жана методикалык жактан камсыз кылат;
- тутумдагы өлчөө натыйжаларынын биримдигин жана салыштырмалуулугун камсыз кылат
курчап турган чөйрөнү мониторингдөө;
- экологиялык мониторинг жаатында адистердин квалификациясын жогорулатууну, даярдоону жана кайра даярдоону уюштурат, тиешелүү багыттагы ЖОЖдордун студенттеринин өндүрүштүк практикасынан өтүүсүн камсыз кылат;
- Департаменттин кызматкерлерин кесиптик даярдоонун жана кайра даярдоонун окуу программаларын иштеп чыгат;
- кайрылууларды (сунуштарды, арыздарды) белгиленген тартипте карайт,
даттануулары) өз компетенциясынын чегинде жарандардын, анын ичинде юридикалык жактардын;
- Департаментти каржылоого тиешелүү бөлүгүндө республикалык бюджеттин долбоорун түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат;
- Департаменттин мүлкүн пайдаланууга, техникалык тейлөөгө жана коргоого контроль жүргүзөт, ошондой эле аны сактоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча зарыл чараларды көрөт;
- Департаментте бухгалтердик жана статистикалык эсепти уюштурат, жүргүзүлүп жаткан финансылык жана чарбалык операциялардын максатка ылайыктуулугун контролдойт жана алардын мыйзамдарга ылайык келишин, бюджеттик каражаттарды үнөмдүү жана натыйжалуу чыгымдоону камсыз кылат;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка функцияларды ишке ашырат;
экологиялык мониторинг жүргүзүү.Документтер:


#

Управление государственной экологической экспертизы

14 KB

#

ДЭМ

120 KB

#

ДЭМ

22 KB