Сүрөттөр
Ч/Б
Түстүү
Өчүк
Арип өлчөмү
A+
A

Иш-аракеттердин көрсөткүчтөрү

Бул токтом долбоорунун максаты жана милдети болуп уникалдуу жаратылыш комплекстерин жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоону, Батыш Тянь-Шандын жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн сейрек кездешүүчү жана жок болуу коркунучунда турган түрлөрүн коргоону камсыз кылуу, Кыргыз Республикасынын Өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагын кеңейтүү саналат.